Samhällsutmaning

Idrottsrörelsen är en väletablerad och viktig del av det svenska samhället med stor betydelse för barn och ungas fritid och hälsa. Organiserad idrott är också en viktig plattform för att lära sig samarbeta, leda andra och utveckla ett socialt nätverk. Organiserad idrott är en viktig arena för jämställdhet och integration. Det är därför problematiskt att tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom organiserad idrott i Sverige. Det är inte bara ett hot både mot tjejernas fysiska och psykiska hälsa, utan gör det svårare för dem att integreras i det svenska samhället. Även nyanlända killar har svårt att hitta till föreningsidrotten och föreningsidrotten når inte målgruppen. Trots flera satsningar och projekt känner unga att dessa inte är anpassade efter deras nivåer och förutsättningar.

Lösning och metod

Alla ungdomar passar inte in i den traditionella idrottsrörelsen som den ser ut idag.
Right By Me arbetar för att unga tjejer 14–24 år med utländsk bakgrund ska få ett alternativ till traditionell idrott utformat på målgruppens egna villkor. Programmet fokuserar mer på rörelseglädje och socialt umgänge än prestation och tävling. Målsättningen är att Right By Me på detta sätt ska bidra till ett mer hälsosamt, inkluderande och jämställt samhälle. Alla våra ungdomsledare, ungdomar från målgruppen, går vår ungdomsledarutbildning och agerar som mentorer och goda förebilder för de andra unga deltagarna. På detta sätt erbjuder Right By Me inte bara rörelseglädje och socialt umgänge, utan även personlig utveckling och ledarskapserfarenhet. Det har blivit tydligt i vår verksamhet hur viktigt det är att unga deltagare har mer jämnåriga ledare som de också själva kan identifiera sig med, istället för andra äldre vuxna.

Implementering

Vi har arbetat för att identifiera vilka som är de främsta framgångsfaktorerna för att engagera tjejer med utländsk bakgrund i fysisk aktivitet och rörelse. Arbetet leds alltid av representanter från målgruppen, i så kallat ungdomsstyrt förändringsarbete. Med det menas att processen utgår från de ungas egna identifierade utmaningar och lösningar samt att det är de själva som driver arbetet framåt.

Effektmätning

Under 2022 har över 200 tjejer i Stockholmsområdet deltagit i våra aktiviteter. Våra mätningar visar på att tjejer genom sitt deltagande lyckats bryta sitt upplevda utanförskap. 90% anger förbättrad psykisk hälsa. 83% har stärkt
sina ledarskapsförmågor (100% anger en hög tillskrivningsgrad till Right By Me). 80% av tjejerna anger att de ökat sin fysiska aktivitet (100% anger att en medelstor eller stor del beror på deltagandet i Right By Me).


Text hämtad (2023-02-15) från ideer för livet: skandia:s samling