SVT:s granskning visar: Extrema skillnader – ungdomar i resurssvaga områden idrottar mindre. SVT lyfter idag ny statistik som visar skillnaderna mellan olika bostadsområden när det gäller idrottande bland barn och unga – ungdomsidrotten och tillgången till den är ojämlik! Det är idag stora skillnader om man jämför resursstarka och svagare bostadsområden – trots att Riksidrottsförbundet sedan 2015 fått statligt stöd för att motverka de här skillnaderna.*

Björn Eriksson blir i inslaget intervjuad och säger att de tilldelas för lite pengar, och att Riksidrottsförbundet (RF) ”är de enda som arbetar med det här”. I regeringens nya budget till Riksidrottsförbundet satsas under tre år 100 miljoner kronor per år. Men några som inte kommer att få ta del av de pengarna är alla vi civilsamhällesorganisationer som idag inte faller inom Riksidrottsförbundets ramar. Samtidigt jobbar vi exakt med dem som Björn inte vet hur han ska nå.. Vi har idag över 400 tjejer med utländsk bakgrund boende i resurssvaga områden aktiva i vår verksamhet och där över 200 tjejer med utländsk bakgrund deltagit i våra idrottsaktiviteter under 2022, tjejer som inte är med i den organiserade idrotten som Björn och RF pratar om. För det vi vet, och som RF också borde förstått under de åren som fokus har legat på att stärka organiserad idrott i resurssvaga områden, är att alla ungdomar inte passar in i den traditionella idrottsrörelsen som den ser ut idag. Många unga exkluderas från idrottsföreningar på grund av en rad olika anledningar såsom bristande erfarenhet av idrotten, och/eller ekonomiska förutsättningar. Detta leder till att många unga går miste om kontinuerlig fysisk aktivitet, vilket negativt påverkar ungas fysiska och psykiska hälsa. Därtill går de även miste om en arena där många unga bygger viktiga nätverk, får sina första jobb och bildar starka vänskaper. Inom föreningslivet lära sig många unga även viktiga färdigheter att använda sig av i livet såsom att samarbeta och leda andra. Genom att uteslutas från den arenan får unga sämre förutsättningar att integreras i det svenska samhället.

Det krävs att synen på idrotten breddas. Fler aktörer behöver lyftas i debatten, aktörer som står utanför organiserad idrott men som dagligen arbetar hårt för att bidra till en jämlik hälsa. Right By Me är en organisation som arbetar för att unga ska få ett alternativ till traditionell idrott utformat på målgruppens egna villkor. Programmet fokuserar på rörelseglädje och socialt umgänge istället för prestation och tävling. På detta sätt vill vi bidra till en mer jämlik idrott, där alla får möjlighet att träna och röra på sig. 

Under 2022 har vi som sagt aktiverat över 200 tjejer i våra idrottsaktiviteter –  bara i Stockholm. Majoriteten av dessa tjejer har inte haft möjligheten av olika anledningar att idrotta i en förening inom Riksidrottsförbundet. För de tjejerna har det trygga sammanhang som Right By Me erbjuder varit nyckeln för att tjejerna ska våga börja träna. Right By Me:s årliga effektmätning visar även starka resultat – 80% av deltagarna anger att de har ökat sin fysiska aktivitet. Av dessa uppger 100% att ökningen beror på deras medverkan i Right By Me. För många är just steget att börja träna det svåraste – samtidigt som det är ett steg som har stor potential att skapa en positiv effekt på hälsan.

Vi står bakom, och är en del av Skandia Idéer för livet och deras initiativ ”Prio Tio”: ”Ta Riksidrottsförbundet som exempel, en myndighet vars fokus de senaste åren legat på tävlingsidrott snarare än annan organiserad idrott. Om målet är ett livslångt idrottande behöver reglerna för vilka som får finansiering via RF breddas. Det räcker inte med utredningen som RF själva påbörjat, politiken behöver rita om kartan, uppdra åt RF att komma med ett förslag och via regleringsbrev öronmärka bidrag till fler än de specialförbund som är samlade inom RF.”

Det är inte bara Riksidrottsförbundet som arbetar med det här…


Tack till Vinnova och Svenska Postkodstiftelsen som finansierar vårt viktiga arbete.
*https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ungdomsidrott-klasskillnaderna-storre-an-man-tidigare-trott