”Jag leder min egen utveckling”

– unga med kraft att driva förändring för sig själva och samhället i stort​

Uppsala Universitets Forskning

Visste du att 76% av deltagarna i Right To Work kommer ut i jobb? Det visar Uppsala universitets forskning om Right By Me’s arbete! Forskningsstudien visar att Right By Me’s metod (Right To Work) ökar ungdomarnas känsla av egenmakt, självständighet och leder till ett förbättrat välmående!

Under två år har Right By Me tillsammans med en majoritet av projektpartners inom olika sektorer drivit ett innovationsprojekt med stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, där vi skalat och spridit Right To Work-metoden för hållbara anställningar till unga med utländsk bakgrund. Metoden har fått stärkt evidens genom den forskningsstudie som Uppsala universitet genomförde under 2021-2022. De unga i projektet visar en statistiskt signifikant ökning av möjligheter att komma ut i arbete genom metoden (76 % efter insatsen jämfört med 10 % före insatsen). Preliminära resultat från den kvalitativa studien visar vidare minskad stress och oro samt ökad egenmakt för målgruppen – viktiga indikatorer för att minska ojämlikheten på arbetsmarknaden och även i samhället i stort!

{

”Right By Me var en brygga mellan mig och arbetsmarknaden och det var ett enklare sätt, att de har kontakt med varandra så att jag kunde få det här jobbet.”
-Ungdom på Right By Me

Svenska Fotbollförbundet –
Friends Arena

Sedan 2017 har Right By Me tillsammans med Svenska Fotbollförbundet (på Friends Arena och Gamla Ullevi) skapat en första arbetslivserfarenhet för över 350 ungdomar. Över 100 ungdomar har genom denna första erfarenhet kunnat fylla sitt CV och sedan fått andra jobb. Under 2022 har 85 ungdomar (14-24 år) varit matchvärdar, varav 40 tjejer och 45 killar. Hela 23 av dessa ungdomar har använt sin erfarenhet som värd till att söka och få annat jobb under 2022!

Träning som leder till jobb – ett samarbete mellan SATS och Right By Me

Under 2021 inleddes samarbetet mellan SATS och Right By Me för att ungdomar i ett upplevt utanförskap ska kunna ta del av de positiva effekter som träning har, för att kunna komma närmare arbetsmarknaden. Ungdomarna fick under en period på 20 veckor utöva valfri träning tillsammans med SATS. Utöver en förbättrad fysisk hälsa och ett förbättrat mentalt välmående, så visar en genomförd effektmätning att träningen har bidragit till en viktig gemenskap. Det har bildats starka vänskapsband och ungdomarna upplever att de vågar ta mer plats och synas i ett nytt sammanhang. 18 av 25 ungdomar fick jobb första året!

{

Innan vi började med denna träningen så tränade jag ingenting. För det första så hade jag inte råd att betala. För det andra så hade jag ingen att umgås och träna med, för det tredje jag var lite blyg för att börja med träningen ensam. Så det var jättekul att börja träna med SATS och umgås mer med ungdomar i Right To Play. 
-Ungdom på Right By Me

Hinder & lösningar –
Fokusgrupp KKM

KKM gav Right By Me i uppdrag att, genom diskussion med målgruppen, identifiera hinder som gör att nyanlända ungdomar är underrepresenterade i geologibranschen – samt ta fram lösningar. Uppdraget inkluderade även att utvärdera hemsidan Geopraktisk, vars syfte är att förenkla vägen till arbete.

Allt vårt arbete utgår ifrån ungdomarna, framförallt genom våra utbildade och certifierade ungdomsledare, säger Anna Lind, Grundare och generalsekreterare på Right By Me